get Flash Player Installer le plugin Flash pour profiter pleinement de notre site. Vous pouvez le télécharger gratuitement en cliquant ici.
Installeer de Flash plugin om ten volle van onze website te genieten. U kan hem hier gratis downloaden.

Wettelijke vermeldingen

De vzw WalloniŽ BelgiŽ Toerisme (WBT) opende een online fototheek ten behoeve van zijn gebruikers (hierna de "Gebruikers" genoemd).

Het gebruik van de foto's van WBT is onderworpen aan het respect voor de algemene toegangs-, verwerkings- en gebruiksvoorwaarden hierna in detail weergegeven ("Algemene Voorwaarden") en voor alle geldende wetten.

Wanneer u inlogt op de fototheek, de foto's bekijkt en de fototheek gebruikt, bevestigt u volledig kennis te hebben genomen van onderstaande Algemene Voorwaarden en ze zonder voorbehoud te aanvaarden:

 1. Gebruiksvoorwaarden:
  • Elk gebruik van de foto's uit de fototheek (hierna de foto's) moet het voorwerp uitmaken van een voorafgaandelijke en gemotiveerde vraag bij WBT die, desgevallend, de gebruiker toelaat om deze foto's gratis te gebruiken.
  • De foto's zijn in geen geval bestemd voor privť- of voor handelsdoeleinden. De gebruiker verbindt zich ertoe om de foto's uitsluitend te gebruiken in het kader van de toeristische promotie van WalloniŽ.
  • De gebruiker verbindt zich ertoe om de foto's niet te gebruiken, en evenmin weer te geven, af te drukken, voor te stellen, aan te passen, te publiceren of te verdelen, zonder de uitdrukkelijke toestemming van WBT, alsook een dergelijk gebruik door derden niet te bevorderen.
  • De gebruiker verbindt zich ertoe om geen enkele wijziging aan te brengen aan de gebruikte foto's.
  • De gebruiker verbindt zich ertoe om de foto's niet te gebruiken voor doeleinden die strijdig zijn met de doelstellingen van WBT, met de waardigheid en de eerbied voor de menselijke persoon.
  • De gebruiker verbindt zich ertoe om de betekenis en de context van het onderschrift na te leven, als dit samen met de foto's wordt geleverd.
  • De gebruiker verbindt zich ertoe om de naam van de fotograaf verplicht te vermelden op het reproductiemedium, ongeacht de aard van de reproductie, de afbeelding of de interpretatie van de foto.
 2. Eigendom van de foto's In elk geval blijven de foto's uit de fototheek volledig eigendom van WBT dat geen enkele stilzwijgende toestemming verleent voor reproductie of gebruik.
 3. Auteursrechten
  • De Gebruiker neemt alle nodige maatregelen om WBT te vrijwaren tegen alle rechtsvorderingen of klachten.
  • De Gebruiker verbindt zich er eveneens toe om WBT op de hoogte te brengen van elke schending van de auteursrechten met betrekking tot de foto's, waarvan de gebruiker kennis zou hebben.
 4. Intrekking toestemming
  • Bij niet-naleving van een van onderhavige voorwaarden, kan WBT de toestemming voor het gebruik van de foto's onmiddellijk intrekken en kan het desgevallend alle latere toegang tot haar fototheek verbieden, onverminderd enige andere vordering.
  • Bij intrekking van de toestemming tot het gebruik van de foto's door WBT, verbindt de gebruiker zich ertoe om WBT onverwijld elk exemplaar of elke kopie van de foto's die hij in zijn bezit heeft, terug te geven of, als dat niet mogelijk is, gezien de aard van het gebruikte medium, ze te vernietigen en aan WBT schriftelijk te verklaren dat ze vernietigd werden. .
 5. Verwerking van persoonlijke gegevens
  • Door uw bezoek aan de website van WBT, verleent u het recht om de gegevens die door WBT werden verzameld, intern te gebruiken voor analyse, statistieken en toeristische promotie.
  • Betreffende de gegevens van persoonlijke aard, hebt u, overeenkomstig de wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van gegevens van persoonlijke aard, het recht om deze gegevens te raadplegen, te verbeteren of ze te verwijderen, via e- mail aan phototheque@wbtourisme.be .
 6. Beperking aansprakelijkheid De gebruiker gebruikt de foto's op eigen risico. WBT kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade voortvloeiend uit de toegang tot of het gebruik van de fototheek. De inhoud van de fototheek wordt voorgesteld zonder enige garantie van welke aard ook. Fouten of vergissingen zijn mogelijk. De toegang tot de fototheek kan het voorwerp uitmaken van beperkingen.
 7. Toepasselijk recht De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. Bij geschillen, zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd.
 8. Update van de algemene voorwaarden WBT houdt zich het recht voor om de toegang tot de fototheek, evenals de Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen en te updaten. Deze wijzigingen en updates worden opgelegd aan de gebruiker die bijgevolg deze rubriek regelmatig moet raadplegen om de geldende Algemene Voorwaarden na te kijken.

Ik aanvaard de legale voorwaarden >>